Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
www.fundacja.runowo.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Profil działalności

 Przedmiot działalności Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:

 2. popularyzacja, upowszechnianie, organizowanie i rozwój jeździectwa, w tym hipoterapii, rekreacji i sportu;

 3. wspieranie rozwoju talentów i kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzdolnionych sportowo;

 4. wspieranie, rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w pozostałych dziedzinach sportowych.

 5. Rozwój naukowy, naukowo-techniczny, a w szczególności:

 6. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 7. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój oświaty, a w szczególności:

 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 9. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój kulturalny, a w szczególności:

 10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 11. na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 12. wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 14. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

 15. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:

 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 17. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a w szczególności:

 18. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 19. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 20. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 21. ochrony i promocji zdrowia;

 22. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 23. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 24. ratownictwa i ochrony ludności;

 25. upowszechniania i ochrony praw konsumenta;

 26. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 27. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 28. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 29. pomoc i ochrona życia chorych dzieci i młodzieży;

 30. integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym starszych, alkoholików i bezdomnych oraz integracja osób niepełnosprawnych i osób sprawnych.

 31. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie dobroczynności, a w szczególności:

 32. działalności charytatywnej;

 33. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 34. promocji i organizacji wolontariatu;

 35. pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 36. Wspieranie i upowszechnianie równych praw kobiet i mężczyzn.

 37. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie pomocy osobom w wieku emerytalnym.

 38. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

 39. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 40. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 41. Wspieranie i rozwój w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 42. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 43. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 44. Wspieranie, upowszechnianie i rozwój doskonalenia wiedzy, kwalifikacji i umiejętności osób z Fundacji.

 45. Upowszechnianie idei Fundacji, jej działalności i osiągnięć.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie zawodów jeździeckich w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 2. Prowadzenie zajęć hipoterapii oraz treningów jeździeckich.

 3. Prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału olimpiadach specjalnych, paraolimpiadach i zawodach jeździeckich.

 4. Informowanie o możliwości hipoterapii środowisko lekarzy, terapeutów i pacjentów.

 5. Organizowanie kursów i szkoleń związanych z szeroko rozumianym jeździectwem.

 6. Współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem amatorskiego jeździectwa.

 7. Prowadzenie , wspieranie i rozwój usług w zakresie jeździectwa rekreacyjnego i sportowego.

 8. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

 9. Organizowanie form zbiorowego wypoczynku takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, zielone szkoły.

 10. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 11. Organizowanie zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych oraz integracyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz sprawnych.

 12. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 13. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej oraz sportu.

 14. Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hipoterapii.

 15. Prowadzenie zajęć, warsztatów oraz innych form działalności edukacyjnej, naukowej, naukowo-technicznej, w szczególności poprzez:

 16. metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych;

 17. formy korzystnego podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej;

 18. formy korzystnego oddziaływania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego;

 19. formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego;

 20. formy rywalizacji sportowej;

 21. warsztaty terapii zajęciowej.

 22. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz budowanie i rozwój relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.

 23. Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości Fundacji poprzez działalność wydawniczą (publikacje, artykuły, broszury informacyjne i inne), a także rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu.

 24. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych oraz wymiany doświadczeń.

 25. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich poprzez organizację różnego typu wydarzeń, spotkań i szkoleń.

 26. Pomoc w organizowaniu ośrodków rehabilitacyjnych oraz terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych lub chorych, zatrudnianie odpowiednich specjalistów, terapeutów i trenerów.

 27. Promowanie uzdolnionych sportowo, artystycznie i plastycznie dzieci i młodzieży poprzez pomoc w zakresie sprzętu sportowego, obuwia i odzieży sportowej, instrumentów muzycznych czy przyrządów do działalności artystycznej oraz zatrudnianie odpowiednich trenerów i artystów.

 28. Podejmowanie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także działań na rzecz aktywizacji, akceptacji społecznej oraz integracji osób starszych.

 29. Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

 30. Prowadzenie działalności gospodarczej o rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 31. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania w dobrej kondycji zwierząt objętych opieką Fundacji.


 

Działalność gospodarcza:

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 2. Fundacja swoje działania może prowadzić poprzez działalność gospodarczą:

58.14.Z – Wydawanie biuletynów informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej.

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.

72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

77.21.Z – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników.

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

85.52.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna.

86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

93.12.Z – Działalność klubów sportowych.

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.

93.29.Z – Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

94.99.Z – Organizowanie społeczności lokalnych i wspólnot oraz wspieranie techniczne i finansowe dla tych podmiotów.

 

Data publikacji: 17.07.2015 (13:40) Data aktualizacji: 17.07.2015 (13:40)
Osoba publikująca: Marta Rutkiewicz Osoba modyfikująca: Marta Rutkiewicz
Autor: Marta Rutkiewicz liczba wejść: 3596